We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!

AJAX và APIs

Làm như nào để gọi AJAX ?

Bạn có thể sử dụng bất kỳ thư viện AJAX nào bạn thích với React. Một số thư viện phổ biến như Axios, jQuery AJAX, và trình duyệt tích hợp sẵn window.fetch.

Nên gọi AJAX ở đâu trong vòng đời component ?

Bạn nên gọi AJAX ở componentDidMount của các phương thức vòng đời componentDidMount. Điều này để bạn có thể sử dụng setState để cập nhật component khi có dữ liệu được lấy.

Ví dụ: Sử dụng dữ liệu của AJAX xét vào state

Component dưới đây thể hiện cách thực hiện gọi AJAX trong componentDidMount để xét dữ liệu vào state.

Ví dụ API trả về một object JSON như sau:

{
 "items": [
  { "id": 1, "name": "Apples", "price": "$2" },
  { "id": 2, "name": "Peaches", "price": "$5" }
 ] 
}
class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   error: null,
   isLoaded: false,
   items: []
  };
 }

 componentDidMount() {
  fetch("https://api.example.com/items")
   .then(res => res.json())
   .then(
    (result) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      items: result.items
     });
    },
    // Note: it's important to handle errors here
    // instead of a catch() block so that we don't swallow
    // exceptions from actual bugs in components.
    (error) => {
     this.setState({
      isLoaded: true,
      error
     });
    }
   )
 }

 render() {
  const { error, isLoaded, items } = this.state;
  if (error) {
   return <div>Error: {error.message}</div>;
  } else if (!isLoaded) {
   return <div>Loading...</div>;
  } else {
   return (
    <ul>
     {items.map(item => (
      <li key={item.id}>
       {item.name} {item.price}
      </li>
     ))}
    </ul>
   );
  }
 }
}

Here is the equivalent with Hooks:

function MyComponent() {
 const [error, setError] = useState(null);
 const [isLoaded, setIsLoaded] = useState(false);
 const [items, setItems] = useState([]);

 // Note: the empty deps array [] means
 // this useEffect will run once
 // similar to componentDidMount()
 useEffect(() => {
  fetch("https://api.example.com/items")
   .then(res => res.json())
   .then(
    (result) => {
     setIsLoaded(true);
     setItems(result);
    },
    // Note: it's important to handle errors here
    // instead of a catch() block so that we don't swallow
    // exceptions from actual bugs in components.
    (error) => {
     setIsLoaded(true);
     setError(error);
    }
   )
 }, [])

 if (error) {
  return <div>Error: {error.message}</div>;
 } else if (!isLoaded) {
  return <div>Loading...</div>;
 } else {
  return (
   <ul>
    {items.map(item => (
     <li key={item.id}>
      {item.name} {item.price}
     </li>
    ))}
   </ul>
  );
 }
}
Trang này có hữu ích không?Sửa trang này