We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!

React v0.5.1

October 29, 2013 by Paul O’Shannessy

Bản phát hành này tập trung vào việc sửa một số lỗi nhỏ đã được phát hiện trong hai tuần qua. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã tham gia, đặc biệt là các thành viên của cộng đồng, họ đã khắc phục một nửa số vấn đề được tìm thấy. Cảm ơn tới Sophie Alpert, Andrey Popp, và Laurence Rowe vì những đóng góp của họ!

Nhật ký thay đổi

React

  • Đã sửa lỗi <input type="range"> và các sự kiện selection.
  • Đã sửa lỗi selection và focus.
  • Đã có thể unmount component từ document root.
  • Đã sửa lỗi thuộc tính disabled xử lý trên các phần tử không phải<input>.

React với các Addon

  • Đã sửa lỗi transition và phát hiện sự kiện animation.
Trang này có hữu ích không?Sửa trang này